F
S

SAFEREX s.r.o.

Poskytujeme komplexní nebo dílčí služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a systémů managementu, jakož i další služby s těmito úzce související. Specifickou částí naší činnosti jsou služby v oblasti získávání a udržování odborné způsobilosti osob pro práce na dráze. Při poskytování veškerých služeb se opíráme o dlouholeté zkušenosti našich specialistů, nejnovější poznatky systémů managementu a dbáme na profesionalitu a osobní přístup ke klientovi. Klademe důraz na racionalitu navrhovaných řešení, stejně jako na minimalizaci byrokracie a zakládáme si na přehlednosti námi zpracované dokumentace a výstupů.

Služby jsou vždy přizpůsobeny individuálním potřebám klienta vyplývajícím z charakteru výroby nebo služeb, počtu poboček a personálních kapacit.

Poskytujeme komplexní nebo dílčí služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a systémů managementu. Při poskytování veškerých služeb se opíráme o dlouholeté zkušenosti našich specialistů, nejnovější poznatky systémů managementu a dbáme na profesionalitu a osobní přístup ke klientovi. 

Služby jsou vždy přizpůsobeny individuálním potřebám klienta vyplývajícím z charakteru výroby nebo služeb, počtu poboček a personálních kapacit.

Poskytované služby

Bezpečnost a ochrana při práci

Služba je koncipována pro zaměstnavatele a OSVČ, kteří chtějí naplnit zákonné požadavky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro své zaměstnance s důrazem na reálné vyhledávání nebezpečí a hodnocení rizik a přijímání racionálních a efektivních opatření.

Požární ochrana

Služba je určena nejen pro zaměstnavatele, ale také pro provozovatele objektů, kteří potřebují zajistit plnění zákonných povinnosti ve vztahu k požární ochraně a předcházení požárů, případně sankcí ze strany státního požárního dozoru.

Koordinátor BOZP na staveništi

Zajišťujeme výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi jak ve fázi přípravy projektu, tak ve fázi realizace stavby, včetně zpracování Plánu BOZP a Oznámení o zahájení prací.

Revize a kontroly technických zařízení

Zajišťujeme provádění pravidelných revizí a kontrol technických zařízení, a to na základě dílčích objednávek, nebo jsem schopni vytvořit systém a převzít celou agendu revizí a kontrol technických zařízení u klienta za využití softwaru pro podporu systému managementu RISCON.

Systémy řízení

Služba standardizace činností dle mezinárodních standardů a metodik je určena pro klienty, usilující o spokojené zákazníky, zaměstnance a image kvality, bezpečnosti práce a environmentu.

Hygiena práce

Oblast hygieny práce je určena pro zaměstnavatele, kteří potřebují naplnit nejen zákonné požadavky na hygienu práce, ale chtějí klást rovněž důraz na zvyšování standardů ergonomických požadavků na pracoviště a zlepšování pracovního prostředí.

Technický dozor staveb

Výkonem činnosti zastupujeme investora, při jednáních s dodavateli stavby a ostatními účastníky výstavby, ve věcech technických. Již při zpracování projektové dokumentace, spolupracujeme s architektem a v průběhu realizace stavebního díla zajišťujeme důslednou kontrolu kvality prováděných prací a dodržování zvolených technologických postupů a časového harmonogramu.

Vzdělávání

Nejcennějším kapitálem podniku jsou jeho zaměstnanci, a proto se dlouhodobě zaměřujeme na vzdělání zaměstnanců (ale i OSVČ) nejen v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochraně, ale i v jiných stěžejních oblastech. 

Podniková ekologie

Zajišťujeme komplexní nebo částečné převzetí činností souvisejících s výkonem činností v oblasti podnikové ekologie. Služby jsou přizpůsobeny individuálním potřebám klienta vyplývajícím z charakteru výroby nebo služeb, počtu poboček a personálních kapacit apod.

Odborná způsobilost pro práce na dráze

Zajišťujeme základní způsobilost pro vstup na dráhu, přípravu k odborným zkouškám pro vedoucí prací na dráze, pro činnosti řízení sledu a řízení a provádění posunu. Provádíme pravidelná školení a odborné semináře pro udržení odborné způsobilosti. 

Osvědčení a certifikáty

Reference

Potřebujete více informací?

Vyberte si Vámi preferovaný způsob kontaktu.
Rádi se domluvíme na osobní schůzce přímo ve Vašem provozu.

Sídlo firmy:

Božkovské náměstí 17/21

326 00 Plzeň

Česká Republika

+420 723 730 777

+420 607 644 971

Pobočka Morava:

Josefovice

7420 83 Klimkovice

Česká Republika

+420 702 037 827

info@saferex.cz

Kontaktní formulář

Souhlas

9 + 15 =

F
S
F
S