Technický dozor staveb

Výkonem činnosti zastupujeme investora při jednáních s dodavateli stavby a ostatními účastníky výstavby ve věcech technických. Již při zpracování projektové dokumentace spolupracujeme s architektem nad vhodností jím navržených materiálů, technického řešení a proveditelnosti stavebních detailů. V průběhu realizace stavebního díla zajišťujeme důslednou kontrolu kvality prováděných prací a dodržování zvolených technologických postupů a časového harmonogramu.


Přínosy řešení Technického dozoru staveb společností SAFEREX s.r.o.:

 • Vysoká odborná znalost specialistů v oboru.
 • Úspora času stavebníka.
 • Předcházení zásadním chybám v projektu či realizaci díla, jejichž pozdější odstraňování je zpravidla komplikované nebo nemožné.
 • Předcházení sporům investora s dodavateli ve věci zjištěných vad díla.
 • Provázanost činností s více obory, například požadavky na BOZP a PO provozů atd.

Základní činnosti prováděné při výkonu činnosti Technického dozoru stavby:

 • Zajištění protokolárního předání staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby, vč. pořízení zápisu.
 • Svolávání a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby za účelem koordinace probíhajících prací.
 • Účast na všech jednáních s orgány státní správy a dotčenými orgány činnými ve správním řízení.
 • Pravidelný reporting o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.
 • Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subdodavatelů, při realizaci stavby stanovených obecně závaznými stavebními předpisy.
 • Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.
 • Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.
 • Pravidelná kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty, vč. zápisu výsledku kontroly do stavebního deníku.
 • Kontrola shody prováděného díla s odsouhlasenou projektovou dokumentací.
 • Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.
 • Kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami smlouvy o dílo a položkovým rozpočtem.
 • Příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí.
 • Kontrola předávaných dokladů a dokumentace skutečného provedení stavby.
 • Vedení závěrečného řízení o předání a převzetí dokončeného díla, vč. pořízení zápisu.
 • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla v dohodnutých termínech.
 • Zajištění komunikace a kontroly zhotovitele v případě reklamací.
 • Součinnost s investorem v případě řešení soudních sporů.

Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.

Vyplňte rychlý dotazník a my se vám ozveme, jakmile to bude možné.

info@saferex.cz

Sídlo firmy:

Božkovské náměstí 17/21
326 00 Plzeň
Česká Republika

+420 723 730 777

Pobočka Morava:

Josefovice 24
742 83 Klimkovice
Česká Republika

+420 702 037 827