F
S

Technický dozor staveb

Výkonem činnosti zastupujeme investora při jednáních s dodavateli stavby a ostatními účastníky výstavby ve věcech technických. Již při zpracování projektové dokumentace spolupracujeme s architektem nad vhodností jím navržených materiálů, technického řešení a proveditelnosti stavebních detailů. V průběhu realizace stavebního díla zajišťujeme důslednou kontrolu kvality prováděných prací a dodržování zvolených technologických postupů a časového harmonogramu.

"

Přínosy řešení Technického dozoru staveb společností SAFEREX s.r.o.:

 • Vysoká odborná znalost specialistů v oboru.
 • Úspora času stavebníka.
 • Předcházení zásadním chybám v projektu či realizaci díla, jejichž pozdější odstraňování je zpravidla komplikované nebo nemožné.
 • Předcházení sporům investora s dodavateli ve věci zjištěných vad díla.
 • Provázanost činností s více obory, například požadavky na BOZP a PO provozů atd.

Základní činnosti prováděné při výkonu činnosti Technického dozoru stavby:

  • Zajištění protokolárního předání staveniště hlavnímu zhotoviteli stavby, vč. pořízení zápisu.
  • Svolávání a vedení pravidelných kontrolních dnů stavby za účelem koordinace probíhajících prací.
  • Účast na všech jednáních s orgány státní správy a dotčenými orgány činnými ve správním řízení.
  • Pravidelný reporting o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.
  • Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho subdodavatelů, při realizaci stavby stanovených obecně závaznými stavebními předpisy.
  • Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.
  • Kontrola postupu prací podle časového plánu stavby a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.
  • Pravidelná kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu prací zakryty, vč. zápisu výsledku kontroly do stavebního deníku.
  • Kontrola shody prováděného díla s odsouhlasenou projektovou dokumentací.
  • Spolupráce s projektantem zabezpečujícím autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.
  • Kontrola věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami smlouvy o dílo a položkovým rozpočtem.
  • Příprava podkladů pro předání a převzetí dokončené stavby nebo jejích částí.
  • Kontrola předávaných dokladů a dokumentace skutečného provedení stavby.
  • Vedení závěrečného řízení o předání a převzetí dokončeného díla, vč. pořízení zápisu.
  • Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla v dohodnutých termínech.
  • Zajištění komunikace a kontroly zhotovitele v případě reklamací.
  • Součinnost s investorem v případě řešení soudních sporů.

  Potřebujete více informací?

  Vyberte si Vámi preferovaný způsob kontaktu. Rádi se domluvíme na osobní schůzce přímo ve Vašem provozu.

  F
  S
  F
  S