F
S

Koordinátor BOZP na staveništi

Výkon činnosti koordinátora BOZP je určen pro zadavatele staveb (stavebníky, investory), kterým je povinnost určit koordinátora BOZP na staveništi zákonem uložena (zák. č. 309/2006 Sb.).  Zajišťujeme výkon činnosti koordinátora BOZP na staveništi jak ve fázi přípravy projektu, tak ve fázi realizace stavby, včetně zpracování Plánu BOZP a Oznámení o zahájení prací.

"

Přínosy řešení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci společností SAFEREX s.r.o.:

 • Zastáváme proaktivní a osobní přístup. Co můžeme, děláme za klienta.
 • Využíváme dlouholetých zkušeností v zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništích.
 • Plány BOZP zpracováváme na míru projektu. Klient si nekupuje obecný a univerzální Plán BOZP.

Rozsah poskytované služby:

 

Při přípravě stavby:

 • Zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informací o pracovně bezpečnostních rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout.
 • Spolupráce s odpovědným projektantem stavby, poskytováním odborných konzultací, podnětů a doporučení.
 • Zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi tak, aby obsahoval všechny informace o BOZP a postupy přiměřené povaze stavby.
 • Zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích stavby.

Při realizaci stavby:

 • Koordinace spolupráce zhotovitelů při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví u prací.
 • Organizování a vedení pravidelných koordinačních porad bezpečnosti práce stavby a provádění kontrolních prohlídek stavby.
 • Doporučování technických, technologických a organizačních řešení k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby.
 • Informování všech dotčených zhotovitelů o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která během postupu prací vznikla na staveništi.
 • Sledování provádění prací se zaměřením na dodržování právních a ostatních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zpracovaného plánu.
 • Upozorňování zhotovitelů na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost práce na pracovišti zhotovitele.
 • Vyžadování a zjednání nápravy při porušení předpisů v oblasti bezpečnosti práce a plánu BOZP.
 • Oznámení investorovi stavby porušení povinností s vazbou na bezpečnost práce zhotovitelem (nebyla-li neprodleně přijata opatření ze strany zhotovitele).
 • Spolupráce se zástupci zaměstnanců pro oblast BOZP či odborovou organizací zaměstnanců.
 • Spolupráce s osobou provádějící technický dozor stavebníka.

 

Potřebujete více informací?

Vyberte si Vámi preferovaný způsob kontaktu. Rádi se domluvíme na osobní schůzce přímo ve Vašem provozu.

F
S
F
S